Naujienos

Skelbiamas patalpų nuomos konkursas

2024 - 01 - 22   

Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka), Vytauto g. 61, 00134 Palanga, kodas 190276234, organizuoja viešąjį ilgalaikio materialiojo turto (negyvenamųjų patalpų) nuomos konkursą.

Ilgalaikio materialiojo turto (negyvenamųjų patalpų) nuomos viešojo konkurso komisija skelbia bibliotekos patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto negyvenamųjų patalpų nuomos viešąjį konkursą:

1. Nuomojamas turtas ir jo buvimo vieta – 65,22 kv. m. negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 2593-0004-6016, patalpų indeksai 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6), esančios II aukšte, Vytauto g. 61, Palangoje.

2. Turto naudojimo paskirtis – viešojo maitinimo paslaugai teikti.

3. Pradinis turto nuompinigių metinis dydis – 9 600,00 Eur be PVM (800,00 Eur per mėnesį). Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į nuompinigius, kitiems dalyviams – grąžinamas į paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.

4. Nuompinigių mokėjimo tvarka – nuompinigiai mokami kas mėnesį prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki mėnesio 10 dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal Bibliotekos pateiktą sąskaitą.

5. Nuomininkas be nuompinigių kas mėnesį apmoka sąskaitas už vandenį, elektros energiją pagal kontrolinių skaitiklių parodymus ir už šilumos energiją bei kitas komunalines paslaugas (proporcingai plotui). Nuomininkas Bibliotekos pateiktas sąskaitas apmoka per 5 darbo dienas.

6. Informacija apie delspinigius – praleidus nuomos mokesčio ir (ar) kitų mokesčių mokėjimo terminą nuomininkas privalo mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7. Turto nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti nuomos sutartį. Bendras nuomos terminas negali būti ilgesnis kaip 10 metų (įskaitant nuomos termino pratęsimą).

8. Turto perdavimo ir priėmimo terminas – ne ilgesnis nei 3 darbo dienos.

9. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis – 2 400,00 Eur (3 mėnesių pradinis nuompinigių dydis). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į Bibliotekos banko sąskaitą AB „Šiaulių bankas“ Nr. LT47 7180 6000 0013 0262.

10. Turto apžiūra – nuo vasario 5 d. iki vasario 9 d. Apžiūros laikas - nuo 9 val. iki 16 val.  Atsakingas asmuo –  Arturas Šimkus, 309 kabinetas (III aukštas), tel. (8 460) 30623, el. p. [email protected].

11. Konkurso dalyvių registravimo vieta – Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Vytauto g. 61, 310 kabinetas  nuo vasario 19 d. iki vasario 23 d. nuo 9 val. iki 16 val. Atsakingas asmuo – komisijos sekretorė Elvyra Andrėkienė, tel. (8 460) 30622, el. p. [email protected]. Konkurso dalyviai pateikia komisijos sekretorei užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „65,22 kv. m. negyvenamų patalpų, esančių Vytauto g. 61, Palangoje, turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

11.1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens banko sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Paraiškoje turi būti nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis ir paaiškinama, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

11.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

11.3. Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba atitinkamos užsienio valstybės institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje asmuo registruotas) išduotas dokumento ar priesaikos deklaracijos, liudijančios, kad juridinis asmuo yra įregistruotas ir veikiantis įstatymų nustatyta tvarka bei turi teisę verstis atitinkama veikla, tinkamai patvirtintos kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims);

11.4. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

12. Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti vyks vasario 27 d. 10 val. Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Vytauto g. 61, 310 kabinete.

                                                                                    Komisijos pirmininkė  Aura Banevičienė