Bibliotekos leidiniai

Palangos langai. Nr. 3 (2023): etnokultūros metraštis. Palanga: Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2023. – 175 p.: iliustr. – ISSN2538-9394.

Trečiame „Palangos langų“ numeryje spausdinama palangiškės kraštotyrininkės Emilijos Adiklienės  parašyta buvusio Kontininkų kaimo istorija. Atsiminimų skyriuje publikuojami Elenos Klotildos Tiškevičiūtės-Ostrovskos atsiminimai „Palanga ir Kretinga mano tėvo laikais”, mūsų amžininko Gyčio Romualdo Venckaus atsiminimai „Mano jaunystės laikų Palanga“ ir JAV gyvenusio Tony Venckaus atsiminimai apie pasitraukimą iš Lietuvos, artėjant sovietų armijai. Pirmąkart „Palangos languose“ žemaičių tarme spausdinami eilėraščiai, kuriuos sukūrė buvusi palangiškė Jūratė Klovienė. Palangos garbės pilietis Mikelis Balčius nagrinėja Šventosios uosto infrastruktūrą tarpukariu – automobilių kelius, geležinkelį, vedusius į uosto teritoriją, tiltus per Šventosios upę. Palangos garbės pilietis, prof. habil. dr. Vladas Žulkus pasakoja apie povandeninį paveldą – Baltijos jūroje ties Palanga nuskendusius laivus. Baruchas Gutmanas, kurio tėvai ir seneliai – Palangos senbuviai, pasakoja apie skaudžią Palangos žydų bendruomenės istoriją, savo šeimą, giminę.

Metraštis skirtas Palangos miesto įkūrimo 770-osioms metinėms paminėti.

____________________________________________________________

Palangos langai. Nr. 2 (2021): etnokultūros metraštis. – Palanga: Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2021. – 138 p.: iliustr. – ISSN 2538-9394.

Antrame „Palangos langų“ numeryje publikuojama: dr. Krišs Kapenieks straipsnis „Palangos valsčius  Laisvės kovų laikotarpiu (1918–1920)“; Virginijos Paluckienės „Palangos savivaldos raida 1921–1940 m.“, Stanislovo Karvovskio leidinio Połąga i Kretynga vertimas į lietuvių kalbą. Nematerialaus krašto kultūros paveldo skyriuje publikuojami Monikos Grigūnienės straipsniai apie palangiškių tautosaką ir kulinarinį paveldą; dr. Auksės Noreikaitės straipsnis „Gyvenimas Palangos ir Rucavos paribyje“, palangiškės kraštotyrininkės Emilijos Adiklienės  rankraščiai apie Palangos krašto siuvėjus Praną Vainorą ir Bronę Vitkienę, spausdinamos Vytauto Žeimanto publikacijos apie Palangos oro uosto įkūrimą, Palangos atspindžius periodikoje ir kurorto spaudą 1886–1940 m., Palangos ir Šventosios vardų paminėjimus Lietuvos ir kitų kraštų žemėlapiuose ir kt.

Metraštis skirtas Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečiui.

____________________________________________________________

Palangos langai. Nr. 1 (2018): etnokultūros metraštis. – Palanga: Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2018. – 130 p.: iliustr. – ISSN 2538-9394.

Pirmasis Palangos viešosios bibliotekos parengtas etnokultūros metraščio „Palangos langai“ numeris. Tai Palangos miesto etninės kultūros plėtros programos priemonė. Metraštyje publikuojama: V. Ziabrevos straipsnis apie Palangos kraštotyrininkų veiklą ir archeologinį rinkinį Palangos kurorto muziejuje; Emilijos Adiklienės rankraštiniai darbai apie žolininkę Z. Rūtytę-Kaunienę ir statybininką Igną Vilką; palangiškių Vilkų šeimos fotografijos; keletas publikacijų apie Palangos progimnaziją ir jos auklėtinius; straipsniai apie Palangos vidurinės mokyklos pedagogo Algimanto Želvio veiklą, etnografinį ansamblį „Mėguva“ ir Palangos orkestrą, Jolantos Klietkutės straipsnis apie Palangoje gyvenusią ir kūrusią Eleonorą Bucevičienę ir kt. Leidinys „Palangos langai“ gausiai iliustruotas nuotraukomis.

____________________________________________________________

Neblėstanti žvaigždžių šviesa: Alvydo Šeduikio gyvenimas, veikla, kūryba / sudarytoja ir teksto autorė
Aldona Šeduikienė; iliustracijos – Miglės Jonaitienės; viršelio dizainas – Gražinos Eimanavičiūtės . – Palanga:
Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka (Klaipėda: Druka), 2017. – 299, [1] p.: iliustr. – Tiražas 400 egz.
– ISBN 978-609-404-253-9.

Knyga apie Alvydą Šeduikį – vargonininką, visuomenininką, muziejininką, pasipriešinimo dalyvį, politinį kalinį. Leidinį apie savo vyrą sudarė palangiškė Aldona Šeduikienė. Knygoje publikuojami A. Šeduikio laiškai, poezija, vertimai, atsiminimai apie jį.

____________________________________________________________

Iš Šventosios praeities / Mikelis Balčius; sudarė Aura Banevičienė, Bronislava Spevakovienė. – Palanga:
Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2016. – 128 p.: iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-404-
233-1.

Šventojiškio kraštotyrininko, kolekcininko, Lietuvos Kuršių draugijos pirmininko tekstai, parašyti 1998–2015 m. apie Šventąją, jos istoriją, senųjų kuršių pėdsakus, kuršininkų – Lietuvos latvių – tautosaką, etnografiją, šventojiškių bendruomenės tradicijas, valgius, naudotus žvejybos įrankius, žvejų papročius, vėjus. Dalis šių tekstų buvo publikuoti, kiti – skelbiami pirmą kartą.

____________________________________________________________

Aš esu toks, koks esu / Vitalius Bernardas Litvaitis; viršelio dailininkė Ieva Litvaitytė. - Palanga:
Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka (Klaipėda: Druka), 2014. - 334, [4] p.: iliustr. - Tiražas 500 egz.

Buvusio ilgamečio bendrovės „Palangos vandenys“ vadovo atsiminimai apie vaikystės bei jaunystės laikmečio ypatumus, papročius, pasaulėžiūrą; karo, pokario laikotarpio baisumus ir nepriteklius; Palangos miesto ir kurorto aplinkos, istorijos pokyčius. Knygoje taip pat pateikiamos B. V. Litvaičio publikacijos, spausdintos periodiniuose leidiniuose.

____________________________________________________________

Palangos atsiminimai; Pabėgėlės užrašai / Stasė Vaineikienė ; [parengė Aura Banevičienė, Bronislava
Spevakovienė]. - [Klaipėda] : [Druka] ; Palanga : Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2014 (Klaipėda
: Druka). - 158, [2] p. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm. - Asmenvardžių r-klė: p. 155-158. - Tiražas 500 egz. - ISBN
978-609-404-173-0

Stasė Vaineikienė (1884–1946) – knygnešė, visuomenės veikėja, rašytoja, gyvenusi istoriškai permainingu laikotarpiu, paliko ryškius kultūrinės ir visuomeninės veiklos pėdsakus. Knygoje publikuojami memuarai: Palangos atsiminimai ir iki šiol nespausdinti Pabėgėlės užrašai – atsiminimai apie Stasės ir Liudo Vaineikių šeimos gyvenimą Vidurinėje Azijoje 1914–1921 metais, ten patirtus politinius įvykius. Knygos viršelio dizainą sukūrė bibliotekininkė Miglė Jonaitienė.

____________________________________________________________

Takai per kopas : Palangos literatų kūrybos rinktinė / [sudarytoja Aura Banevičienė; apipavidalino Miglė
Jonaitienė]. - Palanga: Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2013 (Klaipėda : Druka). - 252, [4]p.:
iliustr.; 21 cm. - Aut.: Svetlana Andziulienė, Simonas Balkaitis, Irena Beržienė, Jonas Brazdžionis, Stefa
Daukšienė, Duonių Valis, Ramūnas Dzimidas, Nijolė Fultinavičienė, Eglė Gedvilaitė, Stanislovas Giedra,
Gediminas Griškevičius, Aloyzas Jonutis, Marytė Jurgaitytė-Žiūraitienė, Alvydas Kačinauskis, Vytautas Jurgis
Lukšas, Gediminas Macijauskas, Anelė Emilija Mažeivaitė, Julija Paškevičiūtė, Jonas Pivoris, Nijolė
Prušinskaitė, Antanas Raudys, Vaidas Rudelis, Jonas Gediminas Siaurukas, Meilė Sposmanytė, Irena Stakonytė-
Jareckienė, Kęstutis Šatkauskas, Albinas Šerelis, Lidija Umbrasienė, Vytautas Valiauga, Svajonė Valiaugaitė,
Janina Vambutienė, Alma Viskontienė, Bronislovas Zigmas Zinkevičius. - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-609-
95328-4-4

Šioje rinktinėje publikuojami 33 palangiškių literatų poezijos ir prozos tekstai. Kai kurie autoriai jau yra išleidę savo kūrybos knygas, kitiems tai – debiutas. Apipavidalinimui panaudoti bibliotekininkės Miglės Jonaitienės sukurti knygų žymekliai.

____________________________________________________________

Gražinos Oškinytės sumanymai: [piešinių albumas, skirtas sklandymo Lietuvoje pradininko, aviacijos
konstruktoriaus Broniaus Oškinio 100-osioms metinėms / Gražina Oškinytė-Eimanavičienė; tekstas Aušros
Latonienės]. - [Palanga] : Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, [2013]. - 48 p.: iliustr. - ISBN 978609-
95328-2-0

Dailininkės Gražinos Oškinytės-Eimanavičienės piešinių albumas, skirtas jos tėvo, sklandymo Lietuvoje pradininko, aviacijos konstruktoriaus Broniaus Oškinio 100-osioms gimimo metinėms.

____________________________________________________________

Palangos viešoji biblioteka laiko tėkmėje / [sudarytoja Bronislava Spevakovienė]. - Palanga: Palangos
miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2012. – 155, [1] p., [8] iliustr. lap.: iliustr. – Bibliogr.: p. 96-155. - ISBN
978-609-95328-1-3

Knygoje spausdinami Palangos viešosios bibliotekos darbuotojų straipsniai, kuriuose, remiantis archyvine medžiaga,
dokumentais ir atsiminimais, supažindinama su bibliotekos ir jos padalinių istorija. Pateikiamas darbuotojų sąrašas ir bibliografinė rodyklė „Palangos viešoji biblioteka spaudoje“. Leidinys skiriamas Palangos viešosios bibliotekos įkūrimo 75-osioms metinėms.

____________________________________________________________

Audra Lukauskytė: publikacijos, atsiminimai, bibliografija / [sudarytoja Bronislava Spevakovienė].
– Palanga: Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2011. – 159, [1] p., [8] iliustr. lap.: iliustr. – Bibliogr.:
p. 137-153. – ISBN 978-609-95328-0-6

Audra Lukauskytė – bibliotekininkė, kultūros veikėja, kraštotyrininkė, gyveno ir dirbo Palangoje. Knygoje spausdinama dalis 1997–2008 m. spaudoje skelbtų A. Lukauskytės publikacijų apie žymius žmones, kurių veikla susijusi su Palanga, kraštiečius, Palangos istorijos ir kultūros įvykius. Pateikiami atsiminimai apie A. Lukauskytę ir bibliografija.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-29 10:21
Galerija