Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Barauskas Bronislovas (1908 10 19 – 1985 01 01)

Barauskas Bronislovas (1908 10 19 – 1985 01 01)

 Barauskas Bronislovas     Dvasininkas,  monsinjoras, prelatas, daktaras, Palangos klebonas ir dekanas

B. Barauskas gimė 1908 m. spalio 19 d. Praperšos kaime (Ramygalos valsčius). Lankė Barklainių pradinę mokyklą, 1924 m. baigė Ramygalos progimnaziją, 1928 m. – Panevėžio vyrų gimnaziją. 1932 m. baigė Telšių kunigų seminariją, katedroje įšventintas kunigu ir paskirtas į Tauragę vikaru. 1934 m. jaunasis kunigas dirbo Tauragės gimnazijos ir mokytojų seminarijos kapelionu. 1936 m. vyskupas pasiūlė B. Barauskui vykti į Romą studijuoti kanonų teisę. Studijavo Grigaliaus universitete, kuriam vadovavo jėzuitai. 1939 m. Romoje parašė disertaciją „Bažnytinė disciplina Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII–XVIII a.“ ir gavo kanonų teisės daktaro laipsnį.

1939 m. grįžo į Lietuvą, paskirtas Telšių vyskupijos kurijos sekretoriumi bei katalikų akcijos vedėju. 1940 m. dr. B. Barauskas paprašė vyskupo, kad jį atleistų iš einamų pareigų ir paskirtų Žygaičių (Tauragės r.) klebonu. 1943 m. vyskupas B. Barauską paskyrė kurijos kancleriu, savo kapelionu ir Telšių kunigų seminarijos dėstytoju.

1944 m.  rudenį Telšiai atsidūrė karo fronto linijoje. B. Barauskas iš Telšių pasitraukė į Vainutą (Tauragės r.), vėliau paskirtas Žemaičių Naumiesčio klebonu, neatleidžiant iš kanclerio pareigų. 1949 m. B. Barauskas paskirtas Kretingos klebonu, bet po mėnesio buvo grąžintas į Telšius ir paskirtas kurijos kancleriu, ėjo taip pat tribunolo viceoficiolo pareigas.

1965 m. vyskupas paskyrė B. Barauską prelatu. Šventasis Tėvas paskyrė prelatą savo kapelionu ir suteikė jam teisę vadintis monsinjoru. 1973 m. B. Barauskas paaukštintas pareigose – paskirtas Telšių vyskupijos apaštalinio administratoriaus generaliniu vikaru ir tribunolo oficiolu.

1975 m. dr. B. Barauskas iš Telšių išvyko, likdamas vyskupijos tribunolo oficiolu ir priimdamas Palangos klebono ir dekano pareigas. Dešimt metų klebonaudamas Palangoje, suremontavo ir išdekoravo Palangos bažnyčią, sutvarkė vitražus, įvedė šildymą, rūpinosi vargonų montavimu, sėkmingai vadovavo parapijai. Dirbdamas Palangoje, klebonas parašė rankraštinį darbą „Palanga. Šimtmečių epizodai“ (1983–1984).

Dr. B. Barauskas mirė 1985 m. sausio 1 d. Palangoje, palaidotas Palangos bažnyčios šventoriuje.

Nuotrauka iš: ILSKIS, Jonas. Mano gyvenimo takelis. Vilnius; Telšiai: Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1998, p. 190.

Naudota literatūra:

  • MUKIENĖ, Danutė. Palangos dvasininkai. Iš: Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007, p. 128–140.
  • BARAUSKAS, Bronislovas. Palanga. Šimtmečių epizodai [Rankraštis]. Palangos viešosios bibliotekos kraštotyros fondas, 1983–1984. 96 lap.
  • BARAUSKAS, Bronislovas; MUKIENĖ, Danutė. Palangos kunigų vinjetė. Iš: Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007, p. 141–167.