Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Ilskis Jonas (1907 04 18 – 1985 10 06)

Ilskis Jonas (1907 04 18 – 1985 10 06)

Ilskis Jonas    Kunigas, vikaras, kapelionas, klebonas, dekanas, tremtinys         

Jonas Ilskis gimė 1907 m. balandžio mėn. 18 d. Medsėdžių kaime (Skuodo r.) gausioje šeimoje. Mokėsi Ylakių ir Raudonių pradinėse mokyklose, Ylakių progimnazijoje, Telšių kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1934 m. gegužės 26 d.

1934 m. paskirtas Tauragės vikaru, po metų (1935 m.) – Palangos vikaru ir gimnazijos kapelionu. Palangoje jis dirbo iki 1939 m. Darbo kurorte buvo daug. Palangos klebonas ir dekanas Juozapas Šniukšta buvo jau garbingo amžiaus, todėl dažnai teko atlikti ir klebono pareigas. Be Palangos vidurinės mokyklos, dar buvo tikybos dėstymas miesto pradinėje mokykloje ir parapijos kaimų pradinėse mokyklose (Virkštininkuose, Kunigiškiuose, Paliepgiriuose, Šventojoje). Pasiekdavo kaimų mokyklas dviračiu arba arkliu kinkytu vežimaičiu. Kapelionui patiko dirbti mokykloje, jis suprato, kad ugdo būsimuosius Lietuvos ateities kūrėjus. Mokykla buvo tose pačiose patalpose, kur anksčiau buvo Palangos progimnazija, garsėjusi savo istorija ir tuo, kad čia mokėsi daug progimnazistų, vėliau tapusių žymiais Lietuvos žmonėmis. Bet 1938 m. pavasarį Palangoje kilo didysis gaisras, pridaręs labai daug nuostolių. Sudegė ir mokyklos pastatas. Kunigui teko guosti nukentėjusius parapijiečius, kuo skubiausiai padėti padegėliams. Bažnyčioje įsikūrė nuo gaisro nukentėjusiems šelpti komitetas. Apie tris savaites šventoriuje buvo maitinami žmonės. Šalpos komitetas rinko lėšas visoje Lietuvoje bei už jos ribų. Kunigui J. Ilskiui teko didelis darbo krūvis.

1939 m. J. Ilskis dirbo Skuodo gimnazijos kapelionu ir parapijos vikaru, 1940 m. – Švėkšnos gimnazijos kapelionu, vėliau – Švėkšnos vikaru.

1941 m. sausio 17 d. J. Ilskis paskiriamas Palangos klebonu ir dekanu. Per Antrąjį pasaulinį karą Palangos bažnyčia buvo apšaudyta, todėl klebonas dėjo daug pastangų, kad pastatas būtų suremontuotas. Palangos parke esančioje grotoje stovėjusi Švč. Mergelės Marijos skulptūra karo metais buvo labai sudaužyta. Kunigo J. Ilskio pastangomis ši skulptūra buvo restauruota ir patalpinta Palangos bažnyčios viduje, Šalia Švč. Marijos altoriaus, kur stovi iki šiol. Po karo Palangos kapinės buvo apleistos, netvarkomi kapai. Klebono J. Ilskio pastangomis kapinės sutvarkytos, nutiesti ir išžvyruoti takai, prie pagrindinių takų ir pagal vidinę kapinių sieną pasodinta liepų, sutvarkyti kapinių vartai. Gyventojai ėmė prižiūrėti, puošti kapus, statyti paminklus.

Klebonas neįtiko tuometinei Palangos miesto valdžiai, vykdomojo komiteto pirmininkas pareikalavo jį iškelti iš Palangos.

1948 m. pavasarį J. Ilskis paskirtas Viekšnių klebonu ir dekanu. Sovietmečiu jis buvo persekiojamas tuometinės valdžios, o 1949 m. buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą. Jam, kaip „tėvynės išdavikui“, buvo paskirta aukščiausia bausmė – 25 metai griežto režimo darbo lageriuose. Kunigui iš lagerio pasisekė pabėgti ir apsiforminti tremtiniu. Būdamas tremtyje, neatsižadėjo savo pašaukimo ir telkė apie save katalikus, įkūrė katalikų apeigoms skirtą koplytėlę, dirbo kunigu. Nusiuntė į Maskvą prašymą leisti legaliai įkurti maldos namus, užregistruoti ir leisti veikti katalikų tremtinių bažnytinei bendruomenei. Vietos valdžia nusprendė išsiųsti kunigą atgal į Lietuvą, kad jis nekeltų sumaišties tremtinių tarpe.

Grįžęs iš tremties į Lietuvą, 1956 m. J. Ilskis paskirtas Akmenės altarista, 1962 m. – Ylakių (Skuodo r.) altarista, nuo 1965 m. – Viekšnių (Mažeikių r.) altarista.

J. Ilskis parašė atsiminimus „Mano gyvenimo takelis“. Jo pusbrolio Telšių vyskupo Antano Vaičiaus pastangomis atsiminimai išleisti 1998 m., jau po autoriaus mirties. Atsiminimų knygoje rašoma ir apie darbą Palangoje. Buvo parengęs Viekšnių ir Palangos bažnyčių istorijas, bet jos neišliko.

Kunigas J. Ilskis mirė 1985 m. spalio 6 d. Viekšniuose.

2000 m. popiežius Jonas Paulius II paskelbė 114 Lietuvos kankinių, tarp kurių buvo ir kunigo Jono Ilskio pavardė.

Nuotrauka iš: ILSKIS, Jonas. Mano gyvenimo takelis. Vilnius; Telšiai, 1998. 242 p.

Naudota literatūra:

  • BARAUSKAS, Bronislovas; MUKIENĖ, Danutė. Palangos kunigų vinjetė. Iš: Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007, p. 141–167. ISBN 978-9955-9730-5-8.
  • Ilskis Jonas. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 56. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • ILSKIS, Jonas. Mano gyvenimo takelis. Vilnius; Telšiai: Žemaičių kultūros draugija, 1998. 242 p. ISBN 9986-9207-0-1.