Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Viksva Juozapas (1861 – 1920 11 20)

Viksva Juozapas (1861 – 1920 11 20)

Kunigas, knygnešys

J. Viksva  gimė 1861 m.  Baigęs Kauno kunigų seminariją, 1883 m. gavo kunigystės įšventinimus ir dirbo kapelionu Liepojos (Latvija) gimnazijoje (1883–1889). Atvykęs į Liepoją, 1883 m. pradėjo platinti lietuvišką spaudą. Bendradarbiavo su Palangos  knygnešiais Antanu Neimantu ir kitais, buvo palangiškio knygnešio kunigo Marcijono Jurgaičio pagalbininkas.

Perkeltas į Palangą,  J. Viksva paskirtas vikaru ir progimnazijos kapelionu. Jis buvo vikrus, drąsus knygnešys: per sieną pergabeno labai daug knygų, pasižymėdamas drąsa ir sėkme. Dar dirbdamas Liepojoje,  jis gražiai sutarė su Palangos muitinės valdininkais ir Palangos bei Kretingos policininkais ir žandarais. Dažnai juos, nusivežęs į Klaipėdą, smuklėje privaišindavo ir ant knygų prikrauto vežimo susodinęs, per sieną į Palangą ar Kretingą  parveždavo. Parsivežęs spaudą į Liepoją, visokiais būdais toliau platindavo. Dalis kontrabandos  patekdavo į Liepoją gimnazijos kapelionui Konstantinui Olšauskui, kuris literatūrą siųsdavo į Jelgavą, Rygą, Petrapilį. Kunigas J. Viksva drąsiai ir labai rizikuodamas vežė kontrabandą. Vyskupas Mečislovas Leonardas Paliulionis, nujausdamas  J. Viksvai gresiantį pavojų, 1889 m. iškėlė jį klebonauti į Šateikius (Plungės r.). Palangiškiai veždavo kunigui J. Viksvai į Šateikius  draudžiamas knygas dideliais kiekiais, o jis platindavo toliau. J. Viksva siųsdavo Mosėdžio vikarui Kazimierui Pakalniškiui „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą“ ir kt. draudžiamos literatūros, bendradarbiavo su Antanu Pauliuku, Gargždų kunigu-knygnešiu.

J. Viksva dirbo Šateikiuose ir Suoste nuo 1889 iki 1897 m., 1900–1915 m. buvo Pumpėnų klebonas (Pasvalio r.). Juozapas Viksva atstatė ūkinius trobesius, atnaujino Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčią, šventoriaus tvorą. Nuo 1918 m. – altarista Krinčine.

J. Viksva mirė 1920 m. lapkričio 20 d., palaidotas Pumpėnų bažnyčios šventoriuje.

Naudota literatūra:

  • GRIGOLA, Povilas. Tėviškės knygnešiai. Voruta, 1993, kovo 18, p. 4.
  • LUKAUSKAITĖ, Audra. Palangiškių knygnešių vardus slepia laikas. Vakarinė Palanga, 1999, kovo 17, p. 5, kovo 24, p. 5.
  • OLŠAUSKAS, Kazimieras. Kun. Juozapas Viksva. Iš: Knygnešys. Kaunas: Spaudos fondas, 1992, t. 2, p. 55–56.
  • Viksva Juozapas. Iš: KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai. 1864–1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 519. ISBN 9986-23-117-5.
  • Viksva Juozapas. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 112. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • Viksva Juozas. Iš: Lietuvių enciklopedija. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1966, t. 34, p. 67.