Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Prialgauskas Kazimieras (1901 01 21 – 1988 08 02)

Prialgauskas Kazimieras (1901 01 21 – 1988 08 02)

Prialgauskas Kazimieras

   Kunigas, bažnytinės teisės daktaras                                               

K. Prialgauskas gimė  1901 m. sausio 21 d. Šašaičių kaime (Žemaičių Kalvarijos parapijoje, Telšių apskrityje), gausioje šeimoje. Metus lankė „Saulės” lietuvišką mokyklą Žemaičių Kalvarijoje (1908–1909). Šią mokyklą uždarius, toliau mokėsi Telšių miesto mokykloje (1910–1915). 1918–1919 mokslo metais lankė Telšių Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnaziją.1919 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją (baigė licėjinius kursus), vėliau įstojo į Kauno universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą ir įgijo aukštąjį išsilavinimą.

1925 m. buvo įšventintas į kunigus, dirbo Skuodo parapijos vikaru ir progimnazijos bei pradžios mokyklos kapelionu. 1927 m. K. Prialgauskas paskirtas vyskupo Justino Staugaičio sekretoriumi ir kurijos vicekancleriu bei notaru.

1929 m. rudenį išvyko studijuoti bažnytinę teisę  į Insbruką (Austrija), 1930 m. – į Romą (Italija), studijavo kanonų teisę Grigaliaus universitete (1930–1932), kurį baigus, jam suteiktas bažnytinės teisės daktaro laipsnis.

Grįžus į Lietuvą, K. Prialgauskas paskirtas Pagėgių parapijos klebonu ir mokyklų kapelionu, Tauragėje dėstė tikybą K. Donelaičio gimnazijoje ir pradžios mokyklose. Nuo 1935 m. iki 1946 m. K. Prialgauskas dirbo Telšių kunigų seminarijos dėstytoju. Seminariją uždarius, ėjo Telšių vyskupijos kanclerio pareigas (1946–1950). 1950 m. už antisovietinę veiklą suimtas, ištremtas į Sibirą.

Grįžęs 1954 m. į Lietuvą, laikinai dirbo Kauno arkivyskupijoje Babtų altarista, po to grįžo į Telšių vyskupiją, paskirtas Kuršėnų altarista ir parapijos vikaru (1955). 1975 m. K. Prialgauskas paskirtas Palangos altarista. Kurorte jis padėjo Palangos kunigams, lankydavo ligonius, sakydavo pamokslus, laikydavo šv. Mišias.

K. Prialgauskas mirė 1988 m. rugpjūčio 2 d., palaidotas Žemaičių Kalvarijos kapinėse.

1997 m., jau po mirties, K. Prialgauskas buvo apdovanotas Žūvančių gelbėjimo kryžiumi už žydų gelbėjimą nuo nacių genocido.

Nuotrauka iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 86.

Naudota literatūra:

  • BARAUSKAS, Bronislovas; MUKIENĖ, Danutė. Palangos kunigų vinjetė. Iš: Palanga: Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007, p. 141–167. ISBN 978-9955-9730-5-8.
  • Giedaugas-Prielgauskas Kazimieras. Iš: Lietuvių enciklopedija. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1956, t. 7, p. 207.
  • Prialgauskas Kazimieras. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 86. ISBN 978-609-95578-0-9.