Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Jasenskis Julijonas (1875 08 31– 1934 03 31)

Jasenskis Julijonas (1875 08 31– 1934 03 31)

Jasenskis Julijonas

   Kunigas, publicistas, vertėjas, visuomenės veikėjas                                  

J. Jasenskis gimė 1875 m. Pašaltuonyse (Jurbarko r.), bajorų šeimoje. Mokėsi Kauno gimnazijoje. 1891 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Ją baigęs, mokėsi Petrapilio dvasinėje akademijoje (1895–1898). Kunigu J. Jasenskis buvo įšventintas  1899 m.

Dar būdamas klieriku, pradėjo bendradarbiauti lietuviškoje spaudoje, pasirašinėdavo slapyvardžiais. 1903–1904 m. redagavo Tilžėje leistą katalikišką mėnesinį laikraštį “Kryžius”. Spausdino straipsnius  periodiniuose leidiniuose: „Tėvynės sarge”, „Žvaigždėje”, „Vienybėje lietuvninkų” ir kituose.  J. Jasenskis rašė prozos kūrinius, vertė religinio turinio ir kitokią literatūrą. Yra parengęs tikybos vadovėlių.

1900–1906 m. buvo paskirtas Palangos vikaru ir progimnazijos kapelionu. Jis užėmė netikėtai mirusio jauno Palangos vikaru ir progimnazijos kapelionu dirbusio kunigo Felicijono Juškevičiaus vietą. J. Jasenskis organizavo lietuviškos spaudos gabenimą iš Prūsijos į Palangą, o iš čia jo pastangų dėka literatūra pasklisdavo toliau po Žemaitiją. Jam talkino giminaičiai.

Pradinėse mokyklosese, teisindamasis tuo, kad vaikai nesupranta rusiškai, jis tikybą aiškindavo lietuviškai, slapta pamokydavo vaikus skaityti, rašyti  lietuviškai. Bet progimnazijoje to daryti jau negalėjo, privalėjo tikybą dėstyti rusiškai, tokie buvo progimnazijos reikalavimai. Mokiniai jį mėgo.

Nuo 1906 m. J. Jasenskis gyveno Šiauliuose, buvo Šiaulių berniukų gimnazijos kapelionas (1913–1914),  Šiaulių bažnyčios administratorius. 1915 m. išvyko į Rusiją, buvo  Petrogrado lietuvių komiteto įgaliotiniu karo pabėgėliams remti. 1917 m. kartu su kitais įkūrė Tautos pažangos partiją. Grįžęs į Lietuvą, 1919 m. paskirtas Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonu ir dekanu, 1922 m. – Šiaulių komendantūros karo kapelionu, Eržvilko klebonu (1927–1931).

Už aktyvią veiklą spaudos draudimo laikotarpiu 1931 m. jam paskirta pensija.

1931 m. J. Jasenskis grįžo gyventi į Šiaulius, ten ir mirė 1934 m. kovo 31 d.

Nuotrauka iš Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007, p. 146.

Naudota literatūra:

  • BARAUSKAS, Bronislovas; MUKIENĖ, Danutė. Palangos kunigų vinjetė. Iš Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus; Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007, p. 141-167. ISBN 978-9955-9730-5-8.
  • Jasenskis Julijonas. Iš Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 57. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • Jasienskis, Jasinskis, Jasinskas Julijonas. Iš KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai. 1864–1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 181–182. ISBN 9986-23-117-5.
  • Kunigas J. Jasenskis mokė vaikus Palangos progimnazijoje. Vakarinė Palanga, 2014, rugpjūčio 27, p. 8.