Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Untulis Matas (1889 09 21 – 1952 09 09)

Untulis Matas (1889 09 21 – 1952 09 09)

Untulis Matas    Pedagogas, kalbininkas, lietuvių kalbos žodžių rinkėjas, kraštotyrininkas, publicistas, visuomenės švietėjas, teisininkas, vertėjas, rašytojas, istorikas

M. Untulis gimė Telšių apskrityje, Ylakių valsčiuje, Rumšaičių kaime. 1900–1909 m. mokėsi ir baigė Liepojos gimnaziją. 1909–1912 m. Kijevo universitete studijavo teisę. 1912 m. už priklausymą socialdemokratų partijai jis buvo pašalintas iš universiteto. 1915 m.  eksternu baigė Saratovo universitetą, įgijo teisės mokslų kandidato laipsnį.

1916–1917 m. M. Untulis mokytojavo lietuvių pabėgėlių mokykloje Velikije Luki.

1918 m. grįžo į Lietuvą, mokytojavo Telšių gimnazijoje. 1920–1923 m. buvo Švenčionių, 1923–1927 m. – Palangos, 1927 m. – Ylakių gimnazijų direktorius. Už ateistinės minties skleidimą iš pareigų atleistas.

Kai dirbo Palangos gimnazijoje, mokiniai M. Untulį mylėjo ir gerbė. Jis buvo geras pedagogas, mokėdavo mokyti ir išmokyti. M. Untulis, būdamas Palangos progimnazijos direktorius, pasižymėjo tolerancija. Mokytis Palangos gimnazijoje važiuodavo iš kitų gimnazijų už netinkamas pažiūras pašalinti moksleiviai. Be to, M. Untuliui buvo pavestos ir Palangoje vykusių vasaros kursų mokytojams vedėjo pareigos.

1927 m. išėjo M. Untulio parengtas enciklopedinio pobūdžio žodynas „Aš viską žinau. Skaityk mane. Visiems reikalingas žodynas“. Nuo 1927 m. jis Lietuvių mokslo draugijoje vadovavo lietuvių kalbos žodžių ir tautosakos  rinkimui, nuo 1933 m. buvo šios draugijos valdybos narys. 1928 m. grįžo į Vilnių, dirbo vertėju, publicistu. 1929 m. išėjo jo išverstas E. Voinič romanas „Gylys“.

1936 m. M. Untulis persikėlė į Kauną, bet darbo neturėjo, susirgo, pateko į  ligoninę.

1945–1952 m. jis dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Nors buvo šio instituto mokslinis bendradarbis, bet rinko žodžius iš gyvosios kalbos, eidamas po kaimus. Su lazdele rankoje jis skersai išilgai išvaikščiojo Ylakių, Rietavo, Palangos, Varnių, Endriejavo apylinkes, užrašinėdamas gražiausius lietuvių kalbos žodžius ir liaudies dainas. Surinko apie 5000 vnt. tautosakos ir 80000 žodžių.

M. Untulis parengė S. Daukanto „Žemaičių pasakas“. Jis priklausė laisvamanių draugijai, bendradarbiavo „Aušrinėje“, „Lietuvos ūkininke“, „Lietuvos žiniose“, „Vilniaus žiniose“, „Vilniaus žodyje“ ir kt. periodiniuose leidiniuose.

Mokėjo baltarusių, ukrainiečių, lenkų, vokiečių, rusų kalbas. Buvo humanistas, lietuvių kultūros ugdytojas. Draugai pažinojo jį kaip  kuklų, atvirą žmogų. Jis šelpdavo neturtingus studentus. Šeimos nesukūrė. Buvo silpnos sveikatos, nuo gimimo su kuprele. 1952 m. žuvo Klaipėdos raj. Lelėnų kaime.

Nuotrauka iš Žemaičių žemė, 1996, nr. 3, p. 26-27.

Naudota literatūra:

 • BUDGINAS, K. Vardan tiesos. Klaipėda, 1990, lapkričio 3, p. 5; lapkričio 6, p. 5.
 • ČEKYS, J. Jono Basanavičiaus pakviesti. Gairės, 1999, nr. 9, p. 30-33.
 • GARGASAS, Leonardas. Prisiminimai apie Untulį. Kalbos kultūra, sąs. 60 (1991), p. 9-12.
 • GURAUSKIS, Juozas. Rudens vėjas. Vilnius, 1975, p. 185-186, 282.
 • JONYNAS, Ambraziejus. Prisiminimai apie Untulį.  Kalbos kultūra, sąs. 60 (1991), p. 6-8.
 • KALNIUS, Alfonsas. Matas Untulis. Mūsų kalba, 1982, nr. 1, p. 47-51.
 • KAZLAUSKIENĖ, Bronė. Prisiminimai apie Untulį. Kalbos kultūra, sąs. 60 (1991), p. 18-24.
 • LYBERIS, Antanas. Prisiminimai apie Untulį. Kalbos kultūra, sąs. 60 (1991), p. 25-27.
 • MACKONIS, Kostas. Prisiminimai apie Untulį. Kalbos kultūra, sąs. 60 (1991), p. 12-14.
 • MAČIULIS, V. Matas Untulis. Gimtoji kalba, 1990, nr. 2, p. 24-25.
 • MARTINKĖNAS, Vincas. Prisiminimai apie Untulį. Kalbos kultūra, sąs. 60 (1991), p. 14-15.
 • PAKALKA, Kazimieras. Prisiminimai apie Untulį. Kalbos kultūra, sąs. 60 (1991), p. 24-25.
 • ŠIMELIONIS, Izidorius. Vilnija šimtmečio verpetuose. Vilnius: LLTI, 2002, p. 49, 52, 59-61. ISBN 9955-475-18-8
 • ULVYDAS, Kazys. Prisiminimai apie Untulį. Kalbos kultūra, sąs. 60 (1991), p. 28-33.
 • Untulis Matas. Iš Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. Vilnius: Mokslas, 1983, t. 11, p. 553.
 • Untulis Matas. Iš Lietuvių enciklopedija. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1965, t. 32, p. 260.
 • VANAGAS, Aleksandras. Prisiminimai apie Untulį. Kalbos kultūra, sąs. 60 (1991), p. 4-6.