Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Šniukšta Juozapas (1864 01 05 – 1949 08 14)

Šniukšta Juozapas (1864 01 05 – 1949 08 14)

Sniuksta Juozapas    Palangos klebonas, dekanas, prelatas, kanauninkas                                                       

J. Šniukšta gimė 1864 m. sausio 5 d. Šiluvos parapijoje (Raseinių r.), iki 1879 m. mokėsi Raseinių apskrities miesto mokykloje, baigė Kauno keturklasę gimnaziją (1882) ir tais pačiais metais įstojo į Kauno dvasinę seminariją. J. Šniukšta 1886 m. gruodžio 27 d. įšventintas kunigu ir paskirtas Subačiaus vikaru bei tikybos mokytoju liaudies mokykloje, o 1890 m. perkeltas į Vaškus.

J. Šniukšta paskirtas Palangos klebonu (1896), Palangos dekanu (1924), pakeltas į garbės kanauninkus (1925), tapo Telšių kapitulos prelatu (1927). 1897 m. klebonas laikinai dėstė Palangos progimnazijoje tikybos pamokas. 32 metų tapęs Palangos klebonu, dvasininkas pasinėrė į didelių darbų sūkurį – jis vadovavo naujosios mūrinės neogotikinio stiliaus Palangos bažnyčios statybai. Medinė Palangos bažnyčia, pastatyta 1767 m., besiplečiančiam kurortui darėsi per menka. Švedų architektas Karlas Eduardas Strandmanas (Karl Eduard Strandmann) parengė būsimos Palangos bažnyčios projektą. Statybinė medžiaga pradėta ruošti 1897 m. Medieną bažnyčios statybai davė grafas Feliksas Tiškevičius, taip pat jo plytinėje degtos plytos bažnyčios mūrams. Parapijiečiai prisidėjo, dirbdami statyboje. 1906 m. bažnyčia pašventinta. Oficialiai bažnyčios pastatymo data laikoma 1907 m., nors vidaus erdvės buvo puošiamos dar daug metų. Visais statybos reikalais iki mažiausių smulkmenų rūpinosi bažnyčios klebonas J. Šniukšta. Palangos parapija buvo nedidelė, neturtinga, tad ir lėšų bažnyčios statybai mažai galėjo surinkti. Klebonas turėjo atsiskaityti už visas statybos išlaidas, todėl jis rinko individualias aukas iš pasiturinčių pasauliečių ir dvasininkų visoje Lietuvoje. Svarų piniginį indėlį paaukojo Palangos grafų Tiškevičių šeima. Lėšos bažnyčios statybai buvo renkamos ir kaimyninėse parapijose, kurhauze organizuojamų paskaitų ir koncertų pelnas taip pat atitekdavo bažnyčios statybos reikmėms. Kadangi klebonas J. Šniukšta buvo malonus, paslaugus, darbštus, išmintingas, pasišventęs savo darbui, patikimas, geras ekonomistas, jam pavykdavo surinkti reikiamas sumas ir tinkamai jas panaudoti.

J. Šniukšta kovojo už lietuvybę, siekė, kad lietuviai kalbėtų savo gimtąja kalba. Dirbdamas Subačiuje, rusų valdžios buvo įspėtas, kam mokykloje buvo atsisakęs mokyti katalikų vaikus rusiškos maldos, kurioje garbinamas caras. J. Šniukšta buvo diplomatiškas, tolerantiškas. 

1938 m. gegužės 10 d. iš Palangos klebonijos kilęs gaisras nusiaubė pusę miestelio. Sudegė ir progimnazijos pastatas. Kurį laiką vaikai mokėsi klebono J. Šniukštos namuose Piktuižio gatvėje.

1938 m. rudenį, būdamas 74 metų amžiaus, J. Šiukšta atsistatydino iš klebono bei dekano pareigų ir 11 metų (iki mirties) liko altarista. Antrasis Pasaulinis karas į dvasininko gyvenimą atnešė nepriteklius, skurdą. J. Šniukšta mirė 1949 m. rugpjūčio 14 d. ir buvo iškilmingai palaidotas Palangos bažnyčios, kurios statybos eigą jis dėmesingai sekė, šventoriuje.

Prelatas J. Šniukšta visą gyvenimą paskyrė Palangai – 42 metus buvo bažnyčios klebonas, vadovavo parapijai, rūpinosi bažnyčios statyba, gerai sutarė su bažnyčios komitetu, tikinčiaisiais. Dvasininkas kovojo už lietuvybę, buvo pasišventęs Dievui, žmonėms, savo darbui, tuo užsitarnavo tikinčiųjų pasitikėjimą, pagarbą ir atminimą. Palangoje, prie centrinio  įėjimo į bažnyčią, pritvirtinta bronzinė memorialinė lenta, skirta prelatui Juozapui Šniukštai.

Nuotrauka iš Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vilnius, 2007, p. 144.

Naudota literatūra:

  • BARAUSKAS, Bronislovas. Palanga. Šimtmečių epizodai [mašinraštis]. Palanga, 1983–1984. 96 lap.
  • Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007, p. 135, 144.
  • SPEVAKOVIENĖ, Bronislava. Prelatas Juozapas Šniukšta – Palangos bažnyčios statytojas. Palangos tiltas, 2014, sausio 2, p. 7.