Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Galdikas Jurgis (1883-1963)

Galdikas Jurgis (1883-1963)

Galdikas Jurgis    Kunigas, prelatas, pedagogas, filosofas, mokslų daktaras                                      

J. Galdikas gimė 1883 m. balandžio 23 d. Lazdininkų kaime (Darbėnų valsčius, Kretingos apskritis). Jis mokėsi slaptoje Lazdininkų, Darbėnų pradžios mokyklose, Palangos progimnazijoje, Kauno kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1907 m. rugsėjo 9 d. J. Galdikas studijavo Insbruke (Austrija), Louvaine (Belgija). 1911 m. jam suteiktas filosofijos daktaro laipsnis. Dar metus studijavo teologiją Miunsteryje (Vokietija). Grįžęs į Lietuvą, J. Galdikas paskirtas vikaru Šiauliuose. Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą J. Galdikas buvo katalikų blaivybės centro valdybos pirmininkas. Vokiečių okupacijos metais – Šiaulių bažnyčios klebonas, Šiauliuose įsteigė gimnaziją ir jai vadovavo. Įkūrė keturias pradžios mokyklas mieste ir 10 pradžios mokyklų Šiaulių valsčiaus kaimuose. 1916 m. vokiečiai išvežė jį į Vokietiją. Po 2 metų J. Galdikas grįžo į Lietuvą.

916 m. vokiečiai išvežė jį į Vokietiją. Po 2 metų J. Galdikas grįžo į Lietuvą. 1927 m. kunigas paskirtas dirbti Telšiuose, tapo Telšių kapituliniu kanauninku. 1927– 1930 m. buvo Telšių vyskupijos kurijos kancleris, 1927–1932 m. – Telšių kunigų seminarijos inspektorius ir dėstytojas.

1931 m. J. Galdikas, eidamas Telšių kunigų seminarijos inspektoriaus ir dėstytojo pareigas, Pašvenčių kaime, prie Šventosios upės, brolio Valentino Galdiko sodyboje kartu su broliu pastatė gražią koplyčią, kuri išliko iki mūsų dienų ir daugelį metų buvo naudojama kaip bažnyčia. Koplyčios statyba kainavo 12000 Lt. Kunigas J. Galdikas davė jai vardą – Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų žvaigždės (lot. „Stella Maris“ – Jūrų žvaigždė) koplyčia.

1932 m. J. Galdikas paskirtas Šilalės klebonu, 1938 m. – Palangos klebonu ir dekanu. 1938 m. Palangos klebonija sudegė. Palangoje dirbęs klebonas Juozapas Šniukšta atsistatydino. Naujasis klebonas ėmė rūpintis klebonijos atstatymu. Sužinoję apie J. Galdiko norus išplėsti kleboniją – atstačius pirmą aukštą, pristatyti dar ir antrą, parapijos komitetas nutarė neparemti klebono planų. Nors ir negaudamas paramos iš parapijos, J. Galdikas, daugiausia savo lėšom, per 2 metus pastatė kleboniją. Klebono santykiai su bažnytiniu komitetu nepagerėjo ir po klebonijos pastatymo. Užbaigęs statybos darbus, kunigas J. Galdikas 1940 m. pabaigoje paprašė vyskupo, kad jį perkeltų į kitą parapiją. 1941 m. sausio 17 d. jis išvyko iš Palangos. Vyskupas paskyrė jį Veiviržėnų klebonu bei Švėkšnos dekanu. Čia jam suteiktas prelato titulas. 1953 m. J. Galdikas paskirtas Klaipėdos klebonu. Nuo 1956 m. iki mirties jis buvo Šilalės altarista. Čia jis atšventė kunigystės 50-metį. Mirė 1963 m. birželio 17 d., palaidotas Šilalės kapinėse.

Nuotrauka iš: Palangos tiltas, 2013, balandžio 23, p. 4.

Naudota literatūra:

  • BARAUSKAS, Bronislovas; MUKIENĖ, Danutė. Palangos kunigų vinjetė. Iš Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007, p. 141-167. ISBN 978-9955-9730-5-8.
  • Galdikas Jurgis. Iš Lietuvių enciklopedija. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1955, t. 6, p. 482-483.
  • GRAJAUSKIENĖ,  Livija. „Stella Maris“ – žvaigždutė ant Šventosios upės kranto. Palangos tiltas, 2013, balandžio 19, p. 8; balandžio 23, p. 4.