Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Mačys Juozas (1896 02 08 – 1966 09 17)

Mačys Juozas (1896 02 08 – 1966 09 17)

Macys Juozas

   Lietuvos kariuomenės kapitonas                                                                                                                                   

Juozas Mačys gimė 1896 m. vasario 8 d. Gyvolių k. (Mažeikių r.). Baigęs Viekšnių progimnaziją, įstojo į mokytojų seminariją Vilniuje. Metus dirbo mokytoju Viekšnių valsčiuje (1918–1919).

1919 m. sausį savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 gruodžio 16 d., po mokslų Karo mokykloje, paskirtas į pėstininkų pulką. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1932 m. perkeltas į karo ligoninės sanitarijos puskarininkių mokyklą, 1935 m. paskirtas Kariuomenės štabo spaudos ir švietimo skyriaus bibliotekos viršininko padėjėju, 1936 m. prie Švietimo ministerijos išlaikė gimnazijos kurso egzaminus.

Tarnaujant Lietuvos kariuomenėje, suteikti įvairūs laipsniai: pėstininko leitenanto (1920), leitenanto (1923), vyr. karininko (1928), vyr. leitenanto (1931), kapitono (1936).

Už nuopelnus Juozas Mačys apdovanotas Savanorių (1928), Lietuvos nepriklausomybės (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliais ir DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu.1940 m., okupavus Lietuvą, Lietuvos kariuomenės karininkas paleistas į atsargą, apsigyveno Viekšniuose. Per 1941 m. Birželio sukilimą vadovavo valsčiaus sukilėliams. Kelios dešimtys Viekšnių vyrų, susibūrę Maigų miške, sukūrė valsčiaus karinę komendantūrą. Kapitonas Juozas Mačys tapo komendantu.

1941–1943 m. užėmė Viekšnių valsčiaus viršaičio pareigas. Jose, pareiškęs, kad žmogaus politiniai įsitikinimai yra jo reikalas, paleido iš kalėjimo už politinius įsitikinimus įkalintus žmones. Atsisakė pasirašyti mirties nuosprendžius žydams, pasipriešino žydų žudymui. Dėl šios istorijos pateko į nemalonę. Atsisakęs viršaičio pareigų, pasirinko dirbti Viekšnių progimnazijos mokytoju.

1944 m. gruodžio 10 d. suimtas. 1945 m. NKVD karo tribunolo nuteistas 20 metų lagerio ir 5 metams tremties. Kalintas Vorkutos, Abezės, Uchtos lageriuose. 1956 m. birželio 6 d. grįžo į Lietuvą invalidu.

Mirė 1966 m. rugsėjo 17 d. Palaidotas Palangos kapinėse.

Nuotrauka iš: KRIAUČIŪNIENĖ, Živilė. Lietuva, mano sielvarto žvaigždele. Diena, 1996, vasario 15.

Naudota literatūra:

  • KRIAUČIŪNIENĖ, Živilė. Lietuva, mano sielvarto žvaigždele. Diena, 1996, vasario 15.
  • Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001, t. 5, p. 124.
  • ROZGA, Leopoldas. Verti šviesaus atminimo: iš kraštotyrininko užrašų. Vienybė, 1994, vasario 15.
  • ŠVEREBAS, Povilas; MISIUS, Kazys. Viekšniai: švietimo istorija. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 171. ISBN 978-609-447-101-8.