Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Kuizinas Stanislovas (1881 05 20 – 1944 02 13)

Kuizinas Stanislovas (1881 05 20 – 1944 02 13)

Kuizinas Stanislovas

   Lietuvos kultūros, karinis ir visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, pulkininkas leitenantas (1930 m.), vienas iš „Amerika pirtyje“ aktorių, knygnešys

Stanislovas Kuizinas gimė 1881 m. gegužės 20 d. Vingininkų kaime (Šilalės r.). Vaikas, kiek pramokęs skaityti ir rašyti lietuviškai, mokė kitus vaikus, tapo „daraktoriumi“. Už tai nubaudė tėvą.

Būdamas Palangos progimnazistu, 1899 m. vasarą vaidino pirmajame lietuviškame viešame spektaklyje „Amerika pirtyje“. Atliko piemenuko rolę. Gyvendamas kurorte taip pat įsijungė į tautinį judėjimą – tapo knygnešiu. Nuo 1900 m. mokslus tęsė Liepojos (Latvija) gimnazijoje. Ją baigęs, išlaikė egzaminus Tartu (Estija) universitete provizoriaus padėjėjo teisėms įgyti, tačiau 1902 m. pašauktas tarnauti į Rusijos imperijos kariuomenės 260-ajame Ordagano pėstininkų pulką.

1906 m. baigė karo mokyklą, gavo karininko laipsnį. 1906 m. Tartu (Estija) universitete įgijęs provizoriaus padėjėjo teises, iki 1914 m. dirbo Tauragėje. 1914 m. prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, paskirtas Radviliškio maitinimo punkto viršininku, vėliau Vilniaus, Vitebsko komendantu. 1918 m.. vokiečių internuotas.

1918 m. birželį grįžo į Lietuvą. Šilalėje, Tauragėje S. Kuizinas steigė vietos komitetus, pirmąsias Lietuvos valdžios institucijas, dirbo Tauragės apskrities valdyboje. 1918 m. pabaigoje tapo Tauragės apskrities vicepirmininku, 1919 m. paskirtas Tauragės srities apsaugos ūkio vedėju.

Dalyvavo kovose ginant Lietuvos nepriklausomybę, valstybingumą. 1919 m. sausio 26 d. tapo Lietuvos kariuomenės savanoriu. Paskirtas pirmojo pėstininkų Žemaičių bataliono vadu.

Nuo 1919 m. balandžio dirbo Šiaulių karo komendanto padėjėju, vėliau Joniškio komendantu, Kauno geležinkelio stoties komendantu (1919-1925). Nuo 1923 m. balandžio tapo Generalinio štabo Karo technikos Susisiekimo skyriaus ypatingųjų reikalų karininku.

Panašu, kad mokslai, gyvenimas prie jūros nepraėjo be pėdsako. Kaip rašoma karininkų laikraštyje „Kardas“: „Nuo pat mažens K. pamylo jūrą ir dažnai svajojo apie savo tautišką laivyną. 1923 m., kai Kaune įsikūrė Liet. jūrininkų s-ga, mes matome jį steigėjų iniciatorių eilėse.“ Stanislovas Kuizinas – vienas iš Lietuvos jūrininkų sąjungos steigėjų ir veikėjų.

1926–1928 m. rengė Karo mokslo vadovėlius. 1928 m. kovą tapo Švietimo dalies vedėju ir žurnalo „Karys“ redaktoriumi, 1929–1934 m. dirbo Vyriausiojo štabo Spaudos ir švietimo skyriaus karininku.

Spaudoje dažnai pasirašinėjo Sistos slapyvardžiu. Bendradarbiavo leidiniuose „Inkaras“, „Lietuva“, „Lietuvos aidas“, „Lietuvos žinios“, „Mūsų žinynas“, „Trimitas“.

1934 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio ordinu.

Mirė 1944 m. vasario 13 d. Kaune.

Nuotrauka iš: Pulk. Itn. Kuizinas. Kardas. 1931, Nr. 1 (21), p. 4.

Naudota literatūra:

  • Kuizinas Stanislovas. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 69. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • Pulk. Itn. Kuizinas. Kardas. 1931, Nr. 1 (21), p. 4.
  • Stanislovas Kuizinas. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XI (Kremacija-Lenzo taisyklė), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 201.