Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Bričkus Antanas (1905 – ?)

Bričkus Antanas (1905 – ?)

Bričkus Antanas

   Palangos burmistras (1939 m. balandis –1940 m. birželis), IV Seimo narys (1936–1940), agronomas

1905 m. Mosėdžio valsčiuje (Kretingos apskr.) Bričkų šeimoje gimė Antanas. Ten augo ir mokėsi.

Pabaigęs Dotnuvos žemės ūkio akademiją, įgijo agronomo specialybę. Domėdamasis žemės ūkio kultūros plėtros perspektyvomis, lankėsi Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Vokietijoje. Mėgino savarankiškai kitų šalių agronomijos praktiką pritaikyti ir Lietuvoje.

Kaip Lietuvių tautininkų sąjungos narys, 1936 m. VII (Telšių) rinkimų apygardoje išrinktas į IV Seimą. Priklausė daugeliui komitetų, svarstė įstatymų pakeitimo projektus, tarp kurių ir Kurortų įstatymo pakeitimo projektas.

1938–1939 m. dirbo Skuodo rajono agronomu. Ten rūpinosi bendrais žemės ūkio reikalais, konsultavo ūkininkus. Jo iniciatyva aplinkiniuose kaimuose veikė jaunųjų ūkininkų rateliai.

1939 m., dr. Jonui Šliūpui atsisakius Palangos miesto burmistro pareigų, juo paskirtas Antanas Bričkus. Dirbo iki pat Lietuvos aneksijos. 1940 m. birželio 15 d., SSRS okupavus nepriklausomą Lietuvos valstybę, liepos 1 d. paleistas IV Seimas, rugpjūčio 24 d. Palanga neteko miesto statuso.

Vokiečiams okupavus Lietuvą, 1943 m. birželio 14 d. minėta Tautos gedulo diena. Visoje Lietuvoje laikytos gedulingos mišios už bolševikų nukankintus ir ištremtus Lietuvos žmones. Kaune, Karo muziejaus sodelyje, gausi kauniečių minia susirinko paminėti žudynes ir tremtį. Ten pat lietuvių konferencija išrinko 12 asmenų tarybą. Ji turėjo veikti prie Pirmojo generalinio tarėjo. Dešimtu numeriu į ją įėjo Antanas Bričkus, kaip nurodoma: „37 metų amžiaus savivaldybinkas, ūkininkas, gyvenantis Kretingoje [...]“.

1944 m. su dviem vaikais Antanas Bričkus pasitraukė į Vakarus. Po karo apsigyveno JAV, Bostone. Tolimesnis likimas nežinomas. Mirties data ir palaidojimo vieta nežinomos.

Nuotrauka iš: Lietuvos Respublikos Seimų I (1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių biografinis žodynas. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007, t. 3, p. 624.

Naudota literatūra:

  • EIDIMTIENĖ, Marija. Pasienio žemė – Viliotė ir Petraičiai. Būdas žemaičių, 2003, rugsėjo 10.
  • JUREVIČIŪTĖ, Aušra. Vytauto Didžiojo karo muziejus nacių okupacijos metais 1941–1944 m. Kauno istorijos metraštis, 2016, nr. 16, p. 167–194. ISSN 2335-8734.
  • SIREIKA, Jonas. Palangos etapas dr. Jono Šliūpo veikloje ir gyvenime. Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2011, t. 12, p. 44–54. ISSN 1822-7309.
  • SVARAUSKAS, Artūras. Bričkus Antanas. Iš: Lietuvos Respublikos Seimų I (1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių biografinis žodynas. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007, t. 3, p. 624–625. ISBN 978-9955-20-345-2.
  • NEVARDAUSKAS, A. Palanga. Trimitas, 1940, nr. 14, p. 341.