Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Jurgutis Antanas (1895 09 03 – ?)

Jurgutis Antanas (1895 09 03 – ?)

Jurgutis Antanas

   Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris, kapitonas                                                       

Antanas Jurgutis gimė 1895 m. rugsėjo 3 d. Palangoje, baigė penkias progimnazijos klases. Būdamas 24 metų amžiaus, 1919 m. liepos 4 d. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Paskirtas į pirmojo raitelių pulko 3 eskadroną. Po mėnesio pasiųstas į Karo mokyklą. Ją baigus, A. Jurgučiui suteiktas leitenanto laipsnis. Jaunuolis paskirtas trečio pėstininkų pulko antrosios kuopos jaunesniuoju karininku. Savanoris dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1923 m. A. Jurgutis pakeltas į vyr. leitenantus, ėjo kuopos vado padėjėjo, pulko iždininko, ūkio kuopos vado pareigas. 1926 m. paskirtas pirmojo pėstininkų pulko ketvirtosios kuopos jaunesniuoju karininku, 1927 m. – pulko teismo raštvedžiu, 1929 m. – antrosios kulkosvaidžių kuopos vyr. karininku, Biržų komendantūros raštvedžiu.

1928 m. A. Jurgutis apdovanotas Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais.

1929 m. pakeltas į kapitonus. 1936 m. perkeltas į Ukmergės komendantūrą, 1937 m. paskirtas trečiojo pėstininkų pulko raštvedžiu-buhalteriu, laikinai ėjo pulko iždininko ir pulko adjutanto pareigas. 1940 m. perkeltas į Švenčionėlių komendantūrą. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 29 d. iš kariuomenės atleistas.

1940 m. kovą Antanas Jurgutis pasitraukė į Vokietiją, tolesnis jo likimas nežinomas.

Nuotrauka iš: Lietuvos kariuomenės karininkai. 1918–1953. Vilnius, 2004, t. 4, p. 114.

Naudota literatūra:

  • Jurgutis Antanas. Iš: Lietuvos kariuomenės karininkai. 1918–1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, t. 4, p. 113–114. ISBN 9955-415-38-X.
  • JANUŠEVIČIUS, Borisas. Svečiuose pas iškilius tarpukario biržėnus. Kapitono Antano Jurgučio šeimoje. skrastas.lt [interaktyvus] 2015, kovo 3 [žiūrėta 2018 m. gegužės 15 d.]. Prieiga per internetą: http://www.skrastas.lt/?data=2015-03-03&;id=1425365509&pried=2015-03-03.