Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Miesto garbės piliečiai / Šliūpas Vytautas Jonas (1930 10 24 – 2017 08 23)

Šliūpas Vytautas Jonas (1930 10 24 – 2017 08 23)

Šliūpas Vytautas    Inžinierius, visuomenės veikėjas, aktyvus skautas, spaudos bendradarbis, žymus išeivijos veikėjas, aušrininko Jono Šliūpo sūnus

Vytautas Jonas Šliūpas gimė 1930 m. spalio 24 d. Palangoje, aušrininko, pirmojo Palangos miesto burmistro dr. Jono Šliūpo ir palangiškės Grasildos Šliūpienės (Grauslytės) šeimoje. J. Šliūpui tai buvo antroji santuoka. Palangoje V. J. Šliūpas baigė pradinę mokyklą ir pirmąsias gimnazijos klases.

1944 m. spalio 4 d. jis su tėvais iš Lietuvos pasitraukė į vakarus, įsikūrė Austrijos, vėliau Vokietijos karo pabėgėlių stovyklose. 1944 m. lapkričio 6 d. mirė jo tėvas (Jonas Šliūpas atvyko iš Austrijos į Vokietiją Lietuviškojo komiteto kvietimu per Berlyno radiją sakyti kalbos Amerikos lietuviams,  ir jį ištiko infarktas). Vytautas mokėsi Tiubingeno, Niurtingeno lietuvių gimnazijose. 1947 m. sesuo dr. Aldona Šliūpaitė-Jankauskienė (1888–1980) pakvietė  apsigyventi Amerikoje, ir jiedu su motina atvyko į JAV.

1948 m. V. J.  Šliūpas baigė Eivon Leiko (Ohajo valstija) gimnaziją. Studijavo matematiką Ohajo Veslio universitete (1948–1951). 1951–1953 m. mokėsi Čikagoje, Ilinojaus technologijos institute, įgijo statybos inžinieriaus profesiją. 1954 m. magistro laipsniu baigė hidraulikos mokslus  Viskonsino  universitete Medisone.

Nuo 1958 m. V. J. Šliūpas gyveno ir dirbo daugelyje Europos, Afrikos, Pietų Amerikos, Azijos valstybių, kur buvo statomos hidroelektrinės, rengiami regionų drėkinimo ir sausinimo planai ir darbai. Nuo 1977 m. 7 metus dirbo Saudo Arabijoje, Artimuosiuose Rytuose.

V. J. Šliūpas priklausė daugeliui lietuvių ir amerikiečių organizacijų: Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai, JAV statybos ir karo inžinierių draugijoms, Prancūzų inžinierių klubui, buvo Tarptautinės drėkinimo ir sausinimo komisijos narys, Tarptautinio Rotary klubo narys, dalyvavo tarptautiniuose kongresuose. Jis aktyviai bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. 1985 m. išėjo į pensiją, atsidėjo lietuviškai veiklai, daug dirbo įvairiose Amerikos lietuvių organizacijose. Jis aktyviai dalyvavo lietuvių jaunimo veikloje: dirbo su skautais, „Naujienų“ dienraštyje leido skautų skyrelį, buvo pirmasis žurnalo „Lituanus“ rėmimo komiteto pirmininkas.

1987 m. V. J. Šliūpas įsteigė „Aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvą“, rūpinosi tėvo rašytinio palikimo išsaugojimu, archyvo kaupimu. 2009 m. dr. J. Šliūpo archyvą jis perdavė Šiaulių universiteto bibliotekai. Universitetas įsipareigojo archyvą sutvarkyti, skleisti apie jį informaciją ir leisti juo naudotis visiems besidomintiems.

 Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, kraštietis labai dažnai lankėsi Lietuvoje. 1997 m. Lietuvoje atgautoje tėvo ir jo brolių žemėje (Auksučiuose, Šiaulių rajone) kartu su Kalifornijos universiteto Devise profesionalais pradėjo kurti žemės ūkio ir miškų ekologinio tvarkymo mokomąjį centrą. Įsteigtas „Auksučių fondas“ buvo skirtas šviesti ir remti Lietuvos smulkiuosius ūkininkus. Palangoje kraštietis- atgavo tėvo sodybos vieną pastatą.

V. J. Šliūpui suteiktas Šiaulių universiteto Garbės nario vardas.

Vytautas Jonas Šliūpas mirė 2017 m. rugpjūčio 23 d. Redvudo mieste Kalifornijoje, JAV.

Nuotrauka iš Palangos viešosios bibliotekos nuotraukų fondo.

Naudota literatūra:

  • KNIEŽAITĖ, Milda. Okupacijų palytėtas. Lietuvos žinios, 2014, balandžio 11, p. 1, 10–11.
  • Vytautas Šliūpas (1930 10 24 – 2017 08 23): [nekrologas]. Mokslo Lietuva, 2017, rugsėjo 4, p. 12.
  • Šliūpas Vytautas Jonas. Iš: Lietuvių enciklopedija. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1964, t. 30, p. 63.
  • ŠLIŪPAS, Vytautas. Tėvas, kokį aš prisimenu. Šiauliai: „Aušros“ muziejus, 2000. 194 p. ISBN 9986-766-19-2.